kurumsal tanıtım filmi

Hakkımızda

Menü

  Hakkımızda

  Atak Gümrükleme 1994 yılında gümrükleme hizmetlerinde uzman ve deneyimli bir kadro tarafındam kurulmu?ur.

   

  Biz Kimiz

  1994 yılında gümrükleme hizmetlerinde uzman ve deneyimli bir kadro tarafından kurulan Atak Gümrükleme pro-aktif ekip çalı?ması, hızlı ve güvenilir yollardan sonuca ula?ması, Türk ekonomisinin seçkin kurulu?larından olu?an portföyü ve dürüstlük ilkelerine ba?lılı?ı ile, bugün sektördeki en seçkin kurulu?larından biri olarak, ça?ımızın getirdi?i yeni anlayı?la tam bir lojistik olma yolunda önemli adımlar atmı? ve atmaya devam etmektedir.

  Rekabetin yol göstericisi, kalitenin ön ko?ul, mü?terinin ise vazgeçilmez oldu?u i? dünyasında, belirleyici etken "bireysel kalite", "ekip kalitesi" ve "yönetim kalitesi"dir. Bu anlayı?ın sonucu olarak rekabetin taklit edilemeyen tek unsuru, kuruma özgü bilgi ve becerilere sahip çalı?anlarıdır.

  Hizmet sektöründe kar?ıla?ılan zorlukların bilincinde olan yapısı ile, mü?teri temsilcili?i esası üzerine kurulu bir anlayı? içinde kaliteli hizmet prensiplerinden taviz vermeyerek, mü?teri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Yine bu amaca yönelik olarak.

  Hizmet verdi?i alanda en iyi olma yolunda gayesiyle tükenmeyen arayı?ları ve yeni çözümler üreten yapısı ile ATAK ; kanunların öngördü?ü hukuki zorlukların tamamını yerine getirerek güvenini kazandı?ı mü?terilerinin kendisine devretmi? oldu?u sorumlulu?un sınırlarını geni?letmeyi misyon edinmi?tir.

  ATAK tüm hizmetleri ; konusunda gerekli e?itimi almı? diplomalı ithalat, ihracat, muhasebe ve mü?teri temsilcileriyle tüm gümrüklerde hizmet vermektedir.

  image
   

  VİZYONUMUZ

  Türkiye'de en Kaliteli ve Güvenle Hizmet veren Gümrükleme Firması olmak; Rekabetin yol göstericisi, kalitenin ön ko?ul, mü?terinin ise vazgeçilmez oldu?u i? dünyasında, belirleyici etken "BİREYSEL KALİTE", "EKİP KALİTESİ" ve "YÖNETİM KALİTESİ" dir. Bu anlayı?ın sonucu olarak rekabetin taklit edilemeyen tek unsuru, KURUMUN BİLGİ VE BECERİLERİDİR.

  Teknolojik bilgi i?lem altyapımıza, insan kaynaklarımıza ve ara?tırma geli?tirme süreçlerine yatırımlar yaparak, mü?terilerimizin memnuniyetini ve sa?ladı?ımız hizmetin verimlili?ini en üst seviyede tutmak ve korumaktır.

   

   

  MİSYONUMUZ

  Sektörlerindeki en iyilerin çalı?mak istedi?i firma olmak. Dengeli ve sa?lam büyümek Mü?terilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha kaliteli hizmet ile kar?ılamak. Teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanarak, firmamız ile çalı?an herkesin "Kendi İ?inin Lideri" oldu?una inanırız.

  Farklılıklar yaratarak gümrük mü?avirli?i sektöründe kalıcı üstünlükler edinerek, gümrük sektöründe kalıpla?mı? kazanç odak noktasını mü?teri memnuniyeti kavramına odaklamak ve Atak Gümrükleme olarak sahip oldu?umuz prensiplerin ı?ı?ında mü?terilerimize sürdürülebilirlik çerçevesinde verimlilik sunmak.