kurumsal tanıtım filmi

İHRACAT

İHRACAT

İHRACAT

  • E?ya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • İhracat edilecek e?ya ile ilgili olarak fizibilite çalı?masının yapılması,
  • Hariçte İ?leme Rejimi, Dahilde İ?leme Uygulamaları
  • Gümrük ihracat operasyonunun hızlı, eksiksiz, ba?arılı ?ekilde tamamlanmasını sa?laması,
  • Sa?lık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR ve EUR.1, Men?ei ?ahadetnamesi, Ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik i?lemleri vb. yapılması,
  • E?yanın türüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik i?lemlerinin yapılması,
  • İhracat vesaiklerinin banka, nakliyeci acente ve göndericilere ula?tırılması,
  • Geçici ihracat i?lemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
  • Telafi Edici Vergilerin i?lemler esnasında atlanılmadan yatırılması,
  • Kapatılmı? olunan çıkı? beyannamelerinin KDV nüshalarının ivedilikle firmalara ula?tırılması,